Cap a la proactivitat amb l'alteritat

2020-08-21 16:45

El departament de Cultura de l'ajuntament de Castellbisbal participa en els àmbits de la producció i exhibició d’esdeveniments culturals facilitant el contacte entre els seus protagonistes, públic i creadors; vetllant per la relació d’aquests i la resta de la ciutadania de Castellbisbal i acompanyant els processos que se’n desprenen des de la seva gestació fins a la seva celebració.

L’acció del departament ha permès forjar una realitat cultural molt arrelada al municipi, gràcies d’una banda, al suport a les entitats culturals locals (tant en la producció com en la exhibició) i d’altra banda a la programació d’activitats al municipi d’agents culturals de fora del municipi.

Creiem d’especial rellevància continuar aquesta tasca duta a terme i a més a més, encetar-ne una de nova complementària: Treballar l’àmbit relacional entre agents culturals locals i agents extra locals.

Per tal de començar a dur a terme el propòsit establirem col·laboracions puntuals de manifestacions culturals foranies altament contrastades i d’excel·lència amb agents culturals locals, sota diverses formes preexistents (com per exemple, les residències artístiques, les coproduccions, sponsoratges...) com altres que creiem pertinents i acompleixin els objectius marcats. Establirem noves aliances amb diferents administracions i/o creadors de diferents disciplines i/o manifestacions artístiques relacionades amb les ARTS EN VIU: música, teatre, dansa i arts plàstiques.

Volem facilitar el contacte entre ambdues realitats per generar intercanvi, per afavorir aprenentatge, per crear riquesa cultural, per facilitar diversitat, per desdibuixar jerarquies culturals, per crear talent, per descobrir noves mirades... i així multiplicar els escenaris i potencialitats culturals preexistents i latents, posant l’accent accional en la mirada proactiva de l’alteritat.

Aquestes noves aliances també afavoriran l’empatia, el respecte i la tolerància entre tots els ciutadans i en última instància, accentuaran les fortaleses de tot allò que anomenem, democràcia.

 

*Aquest text va ser alaborat per definir l'estratègia cultural d'aliances, residències, col.laboracions, produccions... de l'acció de govern d'Alternativa per Castellbisbal, pel qual treballo com a càrrec eventual, del 2017 fins l'actualitat .